Shri RamChandra Kripalu Lyrics – Vidhi Sharma

Singer: Suresh Wadkar
Artist: Vidhi Sharma
Music Label: T-Series

Shri RamChandra Kripalu Lyrics

Shri Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam;
navakanja-locana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam. …1 

Kandarpa aganita amita chavi, navalina niraj sundaram;
patapita manahu tarita ruchi suchi, naumi Janaka-sutavaram. …2
Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam;
Raghunanda anandakanda, Kaushalacanda Dasharatha-nandanam. …3Sira mukuta kundala tilaka caru, udaru anga vibhushanam;ajanu bhuja sharacapa dhara, sangrama-jita Khara-Dhushanam. …4

Iti vadati Tulasidasa Shakara, Shesha munimana ranjanam;
mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam. …5

Shri RamChandra Kripalu Video Song

 • shri ramchandra kripalu lyrics with meaning
 • shri ramchandra kripalu lyrics in hindi
 • shri ramchandra kripalu lyrics in kannada
 • shri ramchandra kripalu lyrics sanskrit
 • shri ramchandra kripalu lyrics in hindi pdf
 • shri ramchandra kripalu lyrics ringtone
 • shree ramchandra kripalu lyrics in hindi pdf
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics and meaning
 • shri ramchandra kripalu bhajman aarti lyrics
 • shri ramchandra kripalu lyrics in english
 • shri ramchandra kripalu lyrics meaning
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in hindi
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in english
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics meaning
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in hindi pdf download
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics with meaning in hindi
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics mp3 download
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in hindi pdf
 • shri ram chandra kripalu lyrics translation
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics download
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics by lata mangeshkar
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics ringtone download
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics hindi download
 • shri ramchandra kripalu bhajman haran bhav bhay darunam lyrics
 • shri ramchandra kripalu full lyrics
 • shree ramchandra kripalu full lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman full lyrics in hindi pdf
 • lyrics for shri ramchandra kripalu bhajman
 • shri ramchandra kripalu bhajman full lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics gujarati
 • shri ramchandra kripalu lyrics hindi
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics hindi
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in hindi mp3 download
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in hindi with meaning
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in hindi download
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics in bengali
 • jai shri ramchandra kripalu bhajman
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics in kannada
 • shri ramchandra kripalu bhajman karaoke with lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman lata mangeshkar lyrics in hindi
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics meaning hindi
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics marathi
 • shri ramchandra kripalu lata mangeshkar lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman mp3 lyrics
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics
 • lyrics of shri ramchandra kripalu bhajman
 • lyrics of shri ramchandra kripalu bhajman in hindi
 • lyrics of shri ramchandra kripalu
 • lyrics of shri ramchandra kripalu bhajman in english
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics pdf
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics pdf
 • shri ramchandra kripalu song lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics sanskrit
 • shri ramchandra kripalu bhajman stuti lyrics
 • shree ramchandra kripalu bhajman song lyrics
 • shree ramchandra kripalu bhajman song lyrics in hindi
 • shree ramchandra kripalu bhajman lyrics translation
 • shri ramchandra kripalu bhajman telugu lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman lyrics translation
 • shri ram chandra kripalu karaoke
 • shri ramchandra kripalu bhajman karaoke
 • shri ramchandra kripalu with lyrics
 • shri ramchandra kripalu bhajman with lyrics
 • sri ram chandra kripalu bhajman pdf

1 thought on “Shri RamChandra Kripalu Lyrics – Vidhi Sharma”

Leave a Comment